۱۹۴۲ مناقصه – شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منطقه البرز-خودرو

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  ( شماره ۱- ۹۵ الف ) مجوز ۱۳۹۵٫۲۲۲۸ مناقصه‌گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منطقه البرز موضوع مناقصه : تامين ۷ دستگاه خودروي استيجاري ترجيحاً پژو پارس در غير اينصورت، پژو ۴۰۵ يا سمند مدل ۹۳ به بالا تاريخ، مهلت، نشاني محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : […]

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  ( شماره ۱- ۹۵ الف )

مجوز ۱۳۹۵٫۲۲۲۸

مناقصه‌گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منطقه البرز

موضوع مناقصه : تامين ۷ دستگاه خودروي استيجاري ترجيحاً پژو پارس در غير اينصورت، پژو ۴۰۵ يا سمند مدل ۹۳ به بالا

تاريخ، مهلت، نشاني محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : متقاضيان مي‌توانند دريافت اسناد مناقصه را از تاريخ انتشار آگهي مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۶٫۰۲ از آدرس: كرج، بالاتر از ميدان طالقاني، بعد از ساختمان دادگستري، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منطقه البرز، طبقه اول، اتاق (دبيرخانه كميسيون مناقصات) و يا ضمن ارسال تقاضاي كتبي با مراجعه به سايتهاي http://monaghese.oldportal.niopdc.irو http://iets.mporg.ir دريافت نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات و اسناد مناقصه (شامل پاكات ارزيابي، ضمانت‌نامه و اعلام نرخ) حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه ۹۵٫۰۶٫۱۳ به آدرس دبيرخانه كميسيون مناقصات منطقه البرز

تلفن : ۳۲۵۴۲۵۰۱-۰۲۶ داخلي ۲۲۰۲

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: واريز سپرده نقدي به مبلغ ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (يكصد و بيست و دو ميليون ريال) بحساب شماره ۹۲۰۰۰۱۰۲۶۶ بانك ملت و يا حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۰۲۰۰۰۰۵ بانك ملي بنام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منطقه البرز با شناسه واريز ۳۹۳۰۰۰۰۰۰۴۲ يا ضمانت‌نامه بانكي معتبر معادل مبلغ فوق

مناقصه‌گذار از پذيرفتن هرگونه چك بانكي يا تضمين معذور مي‌باشد.

شرايط متقاضي : كليه شركت‌ها و آژانس‌هاي توانمند داراي:

۱- گواهي تائيد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي در سال ۹۵ (براي اشخاص حقوقي)  و يا جواز كسب از اتحاديه مربوطه (براي آژانس‌ها)

۲- اساسنامه شركت و آگهي ثبت شركت و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)

۳- گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي و يا كارت اقتصادي (موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم)

توجه: تمامي مستندات ارايه شده در مناقصه بايد اصل يا برابر اصل باشد

برنامه زمان‌بندي مناقصه :

۱-     گشايش پاكات با حداقل يك مناقصه‌گر در تاريخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۴با حضور اعضاء كميسيون مناقصه، مناقصه‌گران و ساير مدعوين انجام مي‌گردد.

در صورت تغيير در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سايت مربوطه اصلاح و درج مي‌گردد.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايرانمنطقه البرز