۳۴۷۲ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش – خرید کفش

۳۴۷۲ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش – خرید کفش

۳۴۷۲ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش – خرید کفش