۱۹۴۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم  RHS-9545801- To5درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید AAF AIR FILTER براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم 

RHS-9545801- To5درخواست شماره:  

موضوع آگهي:

خرید AAF AIR FILTER

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس