۱۹۴۵ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- خرید

آگهی  مناقصه نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه : خريد سپري، پايه و متعلقات مربوطه مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۶٫۰۳تا تاريخ ۹۵٫۰۶٫۰۶ قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: الف: روش غيرحضوري: متقاضي مي‌تواند در تاريخ هاي اعلامي بدون پرداخت هزينه و تنها با دورنگار نمودن نامه […]

آگهی  مناقصه

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه : خريد سپري، پايه و متعلقات مربوطه

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۶٫۰۳تا تاريخ ۹۵٫۰۶٫۰۶

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:

الف: روش غيرحضوري: متقاضي مي‌تواند در تاريخ هاي اعلامي بدون پرداخت هزينه و تنها با دورنگار نمودن نامه اعلام آمادگي شركت در مناقصه، از سايتهايhttp://iets.Mporg.ir و http://zanjanrah.ir اسناد مربوطه را دريافت نمايد.

ب: روش حضوري: با واريز مبلغ۳۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۱۷۰۴۰۵۰۸۸۳ بانك تجارت شعبه خرمشهر و به همراه اصل و كپي فيش واريزي،فرم خوداظهاري و نامه درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به اداره کل راه و شهرسازی به آدرس زنجان- بلوار شيخ اشراق خ راهدار – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان-ادارة پيمان و رسيدگي(آقای مهندس پژوهشی) مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۴) روز چهارشنبه مورّخ ۹۵٫۰۶٫۱۷ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان تحويل نماييد .

رتبه مورد نظر: دارای توان توليد طبق استانداردهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي(دفتر ايمني راهها)

مبلغ مناقصه: ۶٫۳۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ ۳۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ (سيصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ریال)

ميزان تضمين حسن انجام كار: ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۱ ظهر روز پنجشنبه مورّخ ۹۵٫۰۶٫۱۸ مديريت راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان