۳۴۹۹ مناقصه – مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا – خرید اقلام مشروحه

آگهی مناقصه عمومی شماره یک مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید. ردیف شرح جنس مقدار/ تعداد واحد سپرده شرکت در مناقصه (ریال) محل تحویل مدت زمان تحویل ۱ پنیر ۳۰ گرمی ۴۰۰۰۰ کیلوگرم ۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ درب انبار پادگان مراغه […]

آگهی مناقصه عمومی شماره یک

مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

ردیف

شرح جنس

مقدار/ تعداد

واحد

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

محل تحویل

مدت زمان تحویل

۱

پنیر ۳۰ گرمی

۴۰۰۰۰

کیلوگرم

۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

یک‌سال

۲

سبزی منجمد

۱۲۰۰۰۰

کیلوگرم

۱٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

یک‌سال

۳

سیب‌زمینی

۱۲۰۰۰۰

کیلوگرم

۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

یک‌سال

پیاز

۸۰۰۰۰

۴

سیب‌زمینی

۱۰۰۰۰۰

کیلوگرم

۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار نقطه آماد مستقر در تبریز

یک‌سال

پیاز

۶۵۰۰۰

۵

تخم‌مرغ

۱۲۰۰۰۰

کیلوگرم

۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۶

شیر یک نفره

۱۱۶۰۰۰

کیلوگرم

۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۷

کره ۲۰ گرمی

۱۵۵۰۰

کیلوگرم

۸۹۱٫۲۵۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

یک‌سال

۸

ماست ۱۰۰ گرمی

۱۱۶۰۰۰

کیلوگرم

۹۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۹

آبلیمو

۹۰۰۰

کیلوگرم

۱۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۱۰

عدس

۲۰۰۰۰

کیلوگرم

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۱۱

لوبیا چیتی

۲۵۰۰۰

کیلوگرم

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

۱۲

لوبیا قرمز

۳۰۰۰۰

کیلوگرم

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

 

۱) تاریخ توزیع مدارک مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ و دریافت مدارک یک روز قبل از برگزاری مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ درب دژبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب (مراغه) بوده و تاریخ برگزاری مناقصه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ می‌باشد.

۲) محل توزیع مدارک مناقصه: مدیریت خرید و پیمان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب (مراغه)

۳) ساعت و محل برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ صبح در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب (مراغه)

۴) ده درصد مبلغ مورد معامله به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز به‌صورت وجه نقد به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزد بانک سپه از سوی برنده مناقصه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات از سوی شرکت کنندگان مناقصه خواهد بود.

۵) میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد به حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزد بانک سپه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی از سوی شرکت کنندگان مناقصه خواهد بود.

۶)هزینه تحویل مدارک و برگ شرایط و مشخصات مبلغ ۵۰ هزار تومان و چنانچه شرکت‌کننده خواهان ارسال پستی برگ شرایط باشد مبلغ ۸۰ هزار تومان خواهد بود که بایستی به شماره‌حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۷۴۸۰۸ به نام عواید داخلی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا واریز و فیش مربوطه به مدیریت خرید و پیمان تحویل گردد.

۷) هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۸) شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به‌منزله قبول تمام شرایط مناقصه‌گزار می‌باشد.

۹) دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

۱۰) ردیف‌های‌ ۱ الی ۸ شامل تعدیل نرخ ابتدای هر سه ماه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد.

فکس: ۳۷۴۵۰۳۸۸-۰۴۱

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا