۱۹۴۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون – خدمات پشتیبانی سخت افزار

آگهی مناقصه   خدمات پشتيبانی سخت افزار شرکت پتروشیمی کارونبه شماره MN-15/519 شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامين ۱۰۰،۰۰۰يکصد هزار بشکه ۲۲۰ليتری خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا از کليه پيمانکاران واجدالشرايط که در این زمينه دارای تجربه و توانائی بوده دعوت می‌گردد که درصورت تمايل در […]

آگهی مناقصه  

خدمات پشتيبانی سخت افزار شرکت پتروشیمی کارونبه شماره MN-15/519

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامين ۱۰۰،۰۰۰يکصد هزار بشکه ۲۲۰ليتری خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه پيمانکاران واجدالشرايط که در این زمينه دارای تجربه و توانائی بوده دعوت می‌گردد که درصورت تمايل در اين مناقصه شرکت نمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: ۲۲۲۵۶؛ نمابر ۲۲۰۴۹ ؛ پيش شماره ۰۶۱۵۲۱

جهت دریافت اسناد از طریق ایمیل، تصوير فیش واریزی و برگ درخواست اسناد مناقصه خود را به آدرس sghasemi@krnpc.ir ارسال نمایید (ذکر آدرس ایمیل معتبردربرگ درخواست جهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می‌باشد) .

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۰۶ لغايت ۹۵٫۰۶٫۱۶

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۶٫۲۴

قیمت فروش اسناد برای هر مناقصه: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واریز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت بنام شرکت پتروشیمی کارون

الف:مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

ج: کارفرما بدون هر گونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/519

تامين ۱۰۰،۰۰۰يکصدهزاربشکه  ۲۲۰ليتری

نوبت اول

 

روابط عمومی پتروشیمی کارون