۱۹۴۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری- برنج صدری هاشمی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد مقدار ۴۳٫۳۱۰ کیلو گرم برنج صدری هاشمی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از افراد واجد صلاحیت خریداری نماید، لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که قادر به تامین کالای فوق می‌باشند دعوت می‌گرددجهت دریافت اسناد مناقصه از […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد مقدار ۴۳٫۳۱۰ کیلو گرم برنج صدری هاشمی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از افراد واجد صلاحیت خریداری نماید، لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که قادر به تامین کالای فوق می‌باشند دعوت می‌گرددجهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۳لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۳به آدرس تهران شهرری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی) امور بازرگانی وانبار تلفن : ۶-۵۵۲۲۱۴۶۰ به داخلی ۷۵۷۷ تماس حاصل ویا به سایت اینترنتی www.Tavanir.org.ir بخش اطلاع رسانی معاملات توانیر مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۴ به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه‌گذار نمايند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری