۱۹۴۶ مزایده – شرکت پالایش نفت اصفهان – اقلام فرسوده

آگهی مزایده موضوع آگهی :  مزایده شماره ۱۰۳ / ۹۴ در خصوص دوازده ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی شرکت پالایش نفت اصفهان. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت به آدرس www.eorc.ir مراجعه نمائید . روابط عمومی

آگهی مزایده

موضوع آگهی :  مزایده شماره ۱۰۳ / ۹۴ در خصوص دوازده ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی شرکت پالایش نفت اصفهان.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت به آدرس www.eorc.ir مراجعه نمائید .

روابط عمومی