۱۸۱۳ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه برق قدس

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شماره ۹۴۱۰۱۰۷۰۴ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد از محل اعتبارات طرح‌هاي عمرانی اجرای عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبكه‌هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتي  منطقه برق قدس خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرح مختصري از کار: نام منطقه برق شرح  كار مبلغ برآوردي (ريال) قدس اجراي […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره ۹۴۱۰۱۰۷۰۴

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد از محل اعتبارات طرح‌هاي عمرانی اجرای عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبكه‌هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتي 

منطقه برق قدس خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

نام منطقه برق

شرح  كار

مبلغ برآوردي (ريال)

قدس

اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه‌هاي توزيع نيرو 

(پروژه عمرانی)

۱٫۹۷۴٫۹۵۱٫۹۴۰

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (تضمين شركت در مناقصه):مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار۹۸٫۷۴۷٫۶۰۰ ريال مي‌باشد؛ مناقصه‌گران 
 
مي‌بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام 
 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار، مخدوش، كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد:از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ لغايت يكشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۹ به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir– بنر ثبت نام

مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه:مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹ و زمان بازگشائی اسناد 

مناقصه ساعت ۱۴ همان روز می‌باشد.

تهران ـ  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، انتهاي خيابان سوم، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ- اداره دبيرخانه. محل بازگشايي سالن 

جلسات ساختمان شيخ بهايي

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري در رشته نيرو از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) الزامی می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر :

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir   

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامي خاص)