۱۸۱۳ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی – تهیه و توزیع غذا بیمارستان امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیدر نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امیرکبیر اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید. مهلت خرید اسناد: از مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰ قیمت اسناد […]

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزیدر نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امیرکبیر اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات

دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: از مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد:تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴

جلسه پرسش و پاسخ با متقاضیان:ساعت ۱۰ صبحروز سه‌شنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ در دفتر مدیریت بیمارستان.

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ ۸۴۳۰۵۵۰۰۰ ریال به حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه 

در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك  .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستار بیمارستان امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم امور اداری و جهت تحویل 

پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک 

(خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشای

پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانیhttp://iets.mporg.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک