۱۹۴۸ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز – عملیات روسازی راه آهن

آگهی ارزيابي كيفي مناقصه شماره (۴۰۶ – ۹۵) سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید: ۱-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲-    عنوان پروژه: عملیات […]

آگهی ارزيابي كيفي

مناقصه شماره (۴۰۶ ۹۵)

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

۱-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲-    عنوان پروژه: عملیات روسازی راه آهن خطوط رفت و برگشت فاز ۳ خط یک قطار شهری تبریز (مجموعا بطول تقریبی ۱۳ کیلومتر)

۳-    محل اجرای پروژه: تبریز- فاز ۳ خط یک قطار شهری تبریز

۴-    صلاحیت مورد نياز: حداقل پايه۴ در رشته راه و ترابری

۵-    مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴

۶-    محل تامین اعتبار: ‏منابع مالی پروژه از محل بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تامین خواهد شد.‏

۷-    محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی: اسناد از تاريخ ۸/۶/۹۵ لغايت ۱۱/۸/۹۵ (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸)، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و نمابر ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۸-    محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزيابي کیفی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲۷/۶/۹۵ می­باشد.

۹- مدت اعتبار پیشنهادها:۱۸۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

 

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه چاپ ۲ نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

 

سازمان قطار شهری تبریز و حومه