۱۹۴۹ مناقصه – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی – واحد مسکونی

آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد ،عملیات باقی مانده بخشی از پروژه مسکونی محیا (۳۰۰ واحد مسکونی) کوی کوثر اراک وهمچنین محوطه سازی پروژه مذکور را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۷/۶/۹۵ لغایت ۱۴/۶/۹۵ مهلت تحویل اسناد : ۱۶/۶/۹۵ -تاریخ […]

آگهی مناقصه عمومی

 نوبت دوم

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد ،عملیات باقی مانده بخشی از پروژه مسکونی محیا (۳۰۰ واحد مسکونی) کوی کوثر اراک وهمچنین محوطه سازی پروژه مذکور را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۷/۶/۹۵ لغایت ۱۴/۶/۹۵

مهلت تحویل اسناد : ۱۶/۶/۹۵ -تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۱۷/۶/۹۵

میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۵ درصد مبلغ پیشنهادی

 

محل دریافت اسناد: اراک- بلوار فاطمیه- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی واحد امور قراردادها تلفن ۳۳۶۶۳۰۳۷۰۸۶