۱۹۴۹ مزایده – شهرداری کرمان – فروش زمین

آگهی مزايده  فروش زمين    سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش دو قطعه زمین به شرح مندرج در اسناد مزایده  به صورت نقد از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت زمینها (به […]

آگهی مزايده  فروش زمين 

 

سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش دو قطعه زمین به شرح مندرج در اسناد مزایده  به صورت نقد از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت زمینها (به سازمان املاک واقع در بلوار فردوسی کوچه  شماره ۴) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ ۱/۶/۹۵  لغايت ۱۳/۶/۹۵ به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ ۱۷/۶/۹۵  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبالغ درج شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی به حساب جام  شماره ۳۸/۱۲۶۰۲۷۹۲ به نام سازمان اموال و املاک و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات درتاريخ ۱۸/۶/۹۵ انجام خواهد شد و برندگان مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی ،  نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به صورت نقد به حسابی که  سازمان اعلام می نمايد اقدام در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است .

         

ردیف

موقعیت

کاربری

متراژ     (متر مربع)

مبلغ پایه هر متر مربع ( ریال )

۱

قطعه زمین واقع در بلوار ذغال سنگ 

مسکونی

۳۰/۴۰۶۵۰

۸/۸۰۰/۰۰۰

۲

قطعه زمین واقع در بلوار ذغال سنگ 

تجاری

۱۵/۳۴۴۲

۲۶/۸۴۰/۰۰۰