۱۹۵۰ مناقصه – شهرداری بندر چابهار- اجرای جدولگذاری

نوبت دوم آگهي مناقصه شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر چابهار را به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند یا ابنیه) واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۷ روز جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ […]

نوبت دوم

آگهي مناقصه

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر چابهار را به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند یا ابنیه) واگذار

نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۷ روز جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب

۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ سیبا به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه بانکی و یا فیش نقدی بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ بنام شهرداری بندر چابهار می‌باشد که فیش

واریزی باید به تایید امور مالی برسد.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد به مدت ۱۰ روز به دفتر حراست شهرداری بندرچابهار می‌باشد.

افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

برنده مناقصه موظف می‌باشد از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۷ روز جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات به امور مالی شهرداری مراجعه نماید در غیراینصورت

سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌گردد.

– سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام کمیسیون برگشت داده می‌شود.

پرداخت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارائه اطلاعات: ۳۵۳۲۰۰۳۴- ۰۵۴ دفتر عمران شهرداری بندر چابهار 

شهرداری بندر چابهار