۱۹۵۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی تهران – الکتروموتور

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (یک مرحله ای – نوبت دوم) ۱٫دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران . ۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خرید ۳۲ دستگاه الکترو موتور ۳۰ الی ۱۵۰ اسب بخار و  ۲۲ دستگاه پمپ شناور در مدلهای مختلف ۳٫ مهلت و محل دریافت اسنادمناقصه: متقاضیان […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (یک مرحله ای – نوبت دوم)

۱٫دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران .

۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خرید ۳۲ دستگاه الکترو موتور ۳۰ الی ۱۵۰ اسب بخار و  ۲۲ دستگاه پمپ شناور در مدلهای

مختلف

۳٫ مهلت و محل دریافت اسنادمناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۱۶ با معرفینامه رسمی و

معتبر  و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی

استان تهران دبیرخانه مرکزی  تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ – ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۴٫مدت تحویل کالا:  ۶۰ روز می باشد.

۵٫محل اعتبار:اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

۶٫مبلغ تضمین  شرکت درمناقصه : به میزان ۰۰۰،۰۰۰،۲۵۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده وسپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر

آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷٫ مهلت و محل تحویل پاکاتارزیابی و مناقصه : تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۴ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق

۸٫زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه :ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۵ در محل دفتر مرکزی  مناقصه گزار به نشانی فوق الذکر.

۹٫ هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

۱۰٫سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

۱۱٫هزينه خريد اسناد : مبلغ ۰۰۰،۵۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد

فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)