۱۹۵۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر- تاسیسات

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳۷/۹۵ م ن همراه با ارزیابی کیفی شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر در نظر دارد انجام عملیات بهره‌برداری اتفاقات شبکه، رفع خاموشی، سرویس و نگهداری و اصلاح تأسیسات توزیع و خدمات مشترکین در برق خارگ را به شرح اسناد و مدارك مناقصه شماره ۳۷/۹۵ م ن ، از […]

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳۷/۹۵ م ن

همراه با ارزیابی کیفی

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر در نظر دارد انجام عملیات بهره‌برداری اتفاقات شبکه، رفع خاموشی، سرویس و نگهداری و اصلاح تأسیسات توزیع و خدمات مشترکین در برق خارگ را به شرح اسناد و مدارك مناقصه شماره ۳۷/۹۵ م ن ، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي براساس ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس اینترنتی WWW.Tavanir.org.ir  و پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند .

بدیهی است پاکات مناقصه آن دسته از مناقصه‌گرانی که حد نصاب ارزیابی کیفی را اخذ نمایند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوع تضمين : ضمانت‌نامه بانكي

مبلغ تضمین : ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ خريد اسناد : ۵۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانك صادرات شعبه مركزي  بوشهر

نشاني محل تسليم اسناد مناقصه: امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان بوشهرتلفن :۳۳۳۳۲۷۱۵-۰۷۷

به پيشنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تاريخ فروش اسناد: ۹۵٫۰۶٫۱۰ لغايت ۹۵٫۰۶٫۱۴

تاریخ تحویل پاکات: ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹ ساعت ۱۰

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی : ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ ساعت ۱۲

امورتدارکات- شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر