۱۹۵۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب اهواز- خرید لوله پلی اتیلن

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۷۴۶/۹۵/۱۱۰ نوبت دوم ۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز ۲-موضوع مناقصه: الف: خرید لوله پلی اتیلن تک جدارهPN6-PE100  در اقطار ۳۵۵ ، ۴۵۰ ،۶۰۰ م.م به ترتیب ۱۰۰۰ ، ۷۲۰ و ۶۰۰ متر ب: خرید لوله پلی اتیلن آب شرب PN10-PE100 در اقطار ۱۱۰ ، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۱۵ م . م […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی

یک مرحله‌ای شماره ۷۴۶/۹۵/۱۱۰

نوبت دوم

۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲-موضوع مناقصه: الف: خرید لوله پلی اتیلن تک جدارهPN6-PE100  در اقطار ۳۵۵ ، ۴۵۰ ،۶۰۰ م.م به ترتیب ۱۰۰۰ ، ۷۲۰ و ۶۰۰ متر ب: خرید لوله پلی اتیلن آب

شرب PN10-PE100 در اقطار ۱۱۰ ، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۱۵ م . م به ترتیب ۸۷۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۷۰۰ و ۵۰۰ متر

۳-نام دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

۴-مدت تحویل کالا: ۳ ماه

۵-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶-مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۶٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۶٫۱۳

۷-محل دریافت اسناد : اهواز  کیانپارس  خیابان پنجم غربی  نبش خرداد ( مدیریت قراردادها )

۸-مهلت و زمان تحویل اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۶٫۱۴ لغایت ۹۵٫۰۶٫۲۳

۹-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷

(قابل واریز در کلیه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۱۰-محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی: اهواز- کیانپارس  خیابان ۵ غربی  نبش خرداد

۱۱-محل و زمان گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پاکات (الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۹۵٫۰۶٫۲۴ راس ساعت ۱۲:۰۰

می‌باشد. ضمنا حضور شرکت‌کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می‌باشد.

۱۲-محل تامین اعتبار: عمرانی

۱۳-کلیه شرکت‌های حقوقی اعم از تولیدکنندگان (دارای پروانه بهره‌برداری) و تامین‌کنندگان (نمایندگان مجاز و رسمی از کارخانجات تولیدی) می‌توانند در مناقصه

فوق شرکت نمایند و به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد

شد. ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹-۰۶۱ تماس گرفت.

AWW.CO.IR

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز