۱۹۵۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- تعمیرات

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱٫دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران. ۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی تعمیر الکترو موتور از ۳۰ الی ۱۵۰ اسب بخار و پمپ شناور در مدلهای مختلف ۳٫ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای  نوبت دوم)

۱٫دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی تعمیر الکترو موتور از ۳۰ الی ۱۵۰ اسب بخار و پمپ شناور در مدلهای مختلف

۳٫ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۰ با معرفینامه رسمی و معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان

تهران دبیرخانه مرکزی تلفن: ۳۶۲۷۰۰۱۵  ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۴٫مدت اجرای قرارداد: یکسال شمسی می‌باشد.

۵٫مبلغ برآورد اولیه: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶٫محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

۷٫ مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: به میزان ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر

آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸٫مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۴ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق

۹٫زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۵ در محل دفتر مرکزی  مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

۱۰٫هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱٫سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

۱۲٫هزينه خريد اسناد : مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد

فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران