۱۹۵۴ مناقصه -شرکت عمران شهر جدید پرند- تکمیل مسجد

تجديدآگهي مناقصه عمومي شماره ۲-۶ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، نسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره (۱-۵)، پروژه تكميل يك باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع) و در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد […]

تجديدآگهي مناقصه عمومي

شماره ۲-۶

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، نسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره (۱-۵)، پروژه تكميل يك باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع) و در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنيه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال ۹۵ (ريال)

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  ۹۵ ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

مدت قرارداد

مسجد شماره ۱۵

فاز۶

تكميل ساختمان اصلي

۶۹/۷۵۱

۸٫۲۰۲٫۲۹۸٫۹۱۳

۹٫۶۸۷٫۵۲۱٫۲۶۸

۴۸۴٫۳۷۷٫۰۰۰

۶ماه

محوطه سازی (ديوار پيراموني، محوطه، تاسيسات برق و مكانيكي)

۸۱/۲۶۶۱

۱٫۴۸۵٫۲۲۲٫۳۵۵

 نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق، حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه، قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ۹۵٫۰۶٫۱۳تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۶٫۱۷

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا ساعت ۱۵ مورخ۹۵٫۰۶٫۳۱

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)  

ت) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :۹۵٫۰۷٫۰۳، ساعت۱۰ صبح  (اتاق جلسات)

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد مناقصه مسجد فوق به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. الف/۹۵

                        شرکت عمران شهر جدید پرند