۱۹۵۴ مزایده – شهرداري علی آباد كتول – جایگاه CNG

آگهـي مزايـده  كتبـي نوبت دوم  شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۴۵۹  مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ شوراي محترم اسلامي شهر ،  در نظر دارد  نسبت به واگذاری یک دستگاه جایگاه CNG  واقع در ورودی شرقی شهرعلی آبادکتول ( ابتدای خیابان زرینگل)، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به شرکت های صلاحیتدار از سوی شرکت نفت (گاز) واگذار […]

آگهـي مزايـده  كتبـي

نوبت دوم 

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۴۵۹  مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ شوراي محترم اسلامي شهر ،  در نظر دارد  نسبت به واگذاری یک

دستگاه جایگاه CNG  واقع در ورودی شرقی شهرعلی آبادکتول ( ابتدای خیابان زرینگل)، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به شرکت های

صلاحیتدار از سوی شرکت نفت (گاز) واگذار نماید   .

*   شرايط مزايده كتبي :

۱٫ متقاضيان مي بايست قبل ازشركت درمزايده كتبي از محل مذكور بازديد به عمل آورند .

۲٫ شركت كنندگان درمزايده مي بايست ضمانتنامه معتبر بانكي  به مبلغ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ویاوجه نقدبه حساب ۵۰۳۱۰۴۲۰۶۹  بانک ملت شعبه

مركزي  علی آبادکتول  بابت سپرده شرکت درمزایده واریز نمایند.

۳٫قیمت پایه کارشناسی بر اساس ماهیانه مبلغ ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (پنجاه و هفت میلیون ریال)می باشد .

۴٫قرارداد بصورت یکساله بوده که در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید مي باشد.

۵٫در صورتيكه برندگان اول ، دوم و سوم بعد از  گذشت هفت روز اداری منصرف شوند سپرده هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۶٫برنده مزایده مکلف است مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) سپرده حسن انجام تعهداتضمانتنامه بانکی به شهرداری

ارائه نماید.

۷٫شهرداري در رد ياقبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.

۸٫کلیه هزینه های احتمالی تعمیر و راه اندازی سی ان جی (تامین قطعه مورد نیاز) ،  بیمه جایگاه ، دستگاه ها و کارکنان و هزینه اورهال و … در

طول قرارداد  بعهده برنده مزایده می باشد .

۹٫ به تناسب افزایش یا کاهش (کارمزد) ، مبلغ اجاره محاسبه و اعمال می گردد .

۱۰٫ به پیشنهادات مخدوش ونا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۱۱٫شرکت کنندگان،اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت را می توانند از امور قراردادهاي شهرداري علي آباد كتول دریافت و یا كسب اطلاعات

بيشتر مراجعه و يا با شماره تلفن هاي۶-۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلي ۲۲۵ تماس حاصل نمايند .

۱۲٫متقاضيان برگه پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب) و اسناد مزایده  و فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار داده و به دبیرخانه شهرداری تا پایان

وقت اداری  مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۸جهت شرکت در مزایده تحویل دهید .

*تاریخ بازگشایی پاکات رسیده ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰ ساعت ۱۴/۱۵ میباشد.