۱۹۵۵ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد- خرید

 آگهي مناقصه ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه برگزارکننده مبلغ ضمانتنامه(ریال) مهلت خرید اسناد آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات ۱ ۴۷۷ خرید و حمل IDU ناوگان ۷۰٫۳۶ PIXY HMI- INC خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۶٫۲۰ ۹۵٫۰۷٫۱۵ شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به […]

 آگهي مناقصه

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برگزارکننده

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

مهلت خرید اسناد

آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات

۱

۴۷۷

خرید و حمل IDU ناوگان ۷۰٫۳۶

PIXY HMI- INC خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۶٫۲۰

۹۵٫۰۷٫۱۵

شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب شماره (۴۰۰۰۹۵۰۰۰) شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.musroc.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

 

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد