۱۹۵۵ مناقصه – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- نیروی خدماتی

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   نیروی خدماتی (نوبت دوم) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی جهت دو بیمارستان زیر مجموعه خود (مرکز روانپزشکی رازی و بیمارستان توانبخشی رفیده) را مطابق نیاز اعلام شده در اسناد مناقصه، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و صلاحیت واگذار نمايد. لذا […]

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 

نیروی خدماتی (نوبت دوم)

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی جهت دو بیمارستان زیر مجموعه خود (مرکز روانپزشکی رازی و بیمارستان توانبخشی رفیده) را مطابق نیاز اعلام شده در اسناد مناقصه، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و صلاحیت واگذار نمايد. لذا داوطلبين شركت در مناقصه مي‌توانند به مدت ۴ روز کاری از تاريخ درج آگهي نوبت اول جهت خريد و ۱۰ روز بابت عودت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفينامه واصل فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ به نام وجوه درآمد اختصاصي امور اداري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، بانك ملي شعبه ارکیده به آدرس تهران- اوين بلوار دانشجو بن بست كودكيار- واحد دبيرخانه حراست دانشگاه مراجعه نمايند.

 تبصره ۱: هزينه درج هردو آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تبصره ۲:  ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .   

 

                           روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی