۱۹۵۷ مناقصه – شركت آب منطقه‌اي تهران- خدمات اداری

آگهی مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی خود با جزییات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از وزارت […]

آگهی مناقصه

انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی

شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی خود با جزییات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان محترم می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت احجام کار و مشخصات موضوع مناقصه با کد شناسه ۲۰۰۹۵۱۰۲۵۰۰۰۰۰۳ به وب گاه سامانه یاد شده به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

۱-برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه مناقصه‌های الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. لذا کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست صرفاً ظرف مهلت‌های تعیین شده در پایگاه مذکور و با استفاده از امضای الکترونیکی، نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام نمایند.

۲-شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نامه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با دفتر ثبت نام به شماره‌های ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ یا مرکز تماس به شماره ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.

۳- متقاضیان شرکت در این مناقصه می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به منظور شرکت در مناقصه الکترونیکی با شماره تلفن ۸۸۹۵۲۱۶۳ (دستگاه مناقصه‌گزار) تماس حاصل نمایند. همچنین علاوه بر سامانه یاد شده مراتب از طریق سایتهای اطلاع رسانی به نشانی www.Thrw.ir و www.lets.mporg.ir  نیز قابل رویت می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران