۱۹۵۷ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد- خدمات فضای سبز

 آگهي مناقصه ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه برگزارکننده مبلغ ضمانتنامه(ریال) مبلغ برآوردی یکساله(ریال) مهلت خرید اسناد آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات ۱ ۴۷۰ خدمات نگهداری فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشار خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۶۷۲٫۷۹۹٫۷۲۴ ۹۵٫۰۶٫۲۳ ۹۵٫۰۷٫۰۸ شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال […]

 آگهي مناقصه

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برگزارکننده

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

مبلغ برآوردی یکساله(ریال)

مهلت خرید اسناد

آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات

۱

۴۷۰

خدمات نگهداری فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشار خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۶۷۲٫۷۹۹٫۷۲۴

۹۵٫۰۶٫۲۳

۹۵٫۰۷٫۰۸

شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب شماره (۴۰۰۰۹۵۰۰۰) شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.musroc.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

 

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد