۱۹۵۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین- خرید

آگهی مناقصه عمومی شماره (۳۱/۹۵) نوبت دوم شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بریکر ۲۰ کیلو ولت خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید. لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا […]

آگهی مناقصه عمومی شماره (۳۱/۹۵)

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بریکر ۲۰ کیلو ولت خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد

شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۹۵٫۰۶٫۱۷ لغایت ۹۵٫۰۶٫۲۹جهت دریافت اسناد مناقصه به

سایت www.raminpower.ir و یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ ( دویست و هجده هزار )ریال به حساب سیبا به

شماره ۰۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر ۲۰

جاده مسجد سلیمان  شرکت مدیریت تولید برق اهواز  نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران  خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی

(پالیزی)- پلاک ۶۷- واحد ۲ مراجعه نمایند، ضمنا شماره تلفن ۳۴۴۶۰۹۵۶-۰۶۱آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان می‌باشد.

الف  نوع مناقصه: عمومی – دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار پروژه : از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی : دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفتصد و هشتاد میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت

در فرایند ارجاع کار و (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات)

حق درج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

www.raminpower.ir

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین