۱۸۱۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران- خدمات پشتیبانی سیستم ها

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۲۰۲۷/۹۴ نوبت اول  ۱-نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-موضوع مناقصه: مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح زير :‌  […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شماره ۱۲۰۲۷/۹۴

نوبت اول

 ۱-نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه: مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح زير :‌ 

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (به ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۱۲۰۲۷/۹۴

۲۰۰۹۴۱۰۰۸۰۰۰۰۶۳

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم‌ها و تجهیزات رایانه‌ای حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای تهران

۰۰۰‘۰۰۰‘۱۱۰

ساعت ۱۰:۰۰

 

 

 

 

 

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۱به سامانه الكترونيكي تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir

مراجعه و با پرداخت مبلغ ۰۰۰‘۵۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد

خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك.

۷- زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ضمن بارگذاري تصاوير كليه مدارك پاكات “الف”، “ب” و “ج”  در سامانه تداركات

الكترونيكي دولت نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵

به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند یک تحویل و رسید دریافت دارند. تمامی فرآيند برگزاري مناقصه، از قبیل افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ ساعت ۱۰ صبح درسالن پژوهش ۲ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي

شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

 داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه مورد مناقصه

 داشتن تجربه پشتیبانی نمونه مشابه از نظر نوع و حجم کار انجام شده در ایران و قابل بازدید با ارائه مستندات و مدارک معتبر و رضایت‌نامه کتبی کارفرما (حداقل ۳ مورد

با بیش از ۵۰۰ ایستگاه کاری در سازمانهای دولتی یا نیمه دولتی)  

داشتن نیروی انسانی متخصص با سابقه کار مناسب و تمام وقت و مدارک تخصصی

داشتن حداقل رتبه ۴ شورای انفورماتیک در زمینه شبکه داده و حداقل رتبه ۳ در زمینه پشتیبانی  

– علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌ رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران