۱۸۱۴مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون- بررسی نقشه ها و ساخت مبدل

فراخوان مناقصه بررسی نقشه‌ها و ساخت مبدل E-36203 MN-15/484 شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد انجام بررسی نقشه‌ها و ساخت مبدل E-36203 مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط     واگذار نماید. محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی […]

فراخوان مناقصه

بررسی نقشه‌ها و ساخت مبدل E-36203 MN-15/484

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد انجام بررسی نقشه‌ها و ساخت مبدل E-36203 مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط

 

 

واگذار نماید.

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها

تلفن: ۵۲۱۲۲۰۱۶؛ پيش شماره ۰۶۱

تهران: ميدان ونک کوچه شهيدخليل زاده- پلاک ۱۷- پتروشيمی کارون۸۸۷۸۶۹۹۲-۰۲۱

امکان ارسال از طريق ايميل وجود دارد rshaabaninejad@krnpc.ir

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاريخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ لغايت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱

جلسه توجیهی: مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۵

تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: روز شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ خواهد بود

قیمت فروش اسناد:۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واريز به حساب ۶۰۰۵۰۷۰۹۰۰ بانک تجارت بنام شرکت پتروشيمی کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی و ارزيابی فنی بازرگانی

قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود. ضمناً امتيازهای کسب شده در قيمت پيشنهادی تأثير خواهد داشت.

 ب : حد اقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/484

بررسی نقشه ها و ساخت مبدل E-36203

نوبت  اول

روابط عمومی پتروشیمی کارون