۱۹۵۸ مناقصه – شهرداری ‌پاکدشت‌- خرید تجهیزات

آگهی  مناقصه  عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری ‌پاکدشت‌ در نظردارد پروژه ‌مشروحه ذیل‌را ازطریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها و افراد واجد الشرایط واگذار نماید. ردیف نام پروژه مناقصه مبلغ اعتبار پیشنهادی(ریال) میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال) ۱ خرید و نصب سیستم و تجهیزات شبکه اتوماسیون اداری مناطق یک و دو شهرداری × ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال […]

آگهی  مناقصه  عمومی مرحله اول

نوبت اول

شهرداری ‌پاکدشت‌ در نظردارد پروژه ‌مشروحه ذیل‌را ازطریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها و افراد واجد الشرایط واگذار نماید.

ردیف

نام پروژه

مناقصه

مبلغ اعتبار پیشنهادی(ریال)

میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

۱

خرید و نصب سیستم و تجهیزات شبکه اتوماسیون اداری مناطق یک و دو شهرداری

×

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

لذا از متقاضیان واجد الشرایط که دارای شرکت مرتبط با موضوع (رتبه‌بندی یا گواهی فعالیت) می‌باشند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۵٫۰۶٫۳۱به امور قراردادها شهرداری پاکدشت مراجعه نمایند و جهت تحویل اسناد مناقصه به جزء روزهای تعطیل تا پایان وقت اداری ۹۵٫۰۷٫۰۱ به دبیرخانه شهرداری پاکدشت (امور قراردادها) مراجعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری پاکدشت به آدرس www.pakdashtcity.org مراجعهنمایید.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد خواهد شد.

-سایر اطلاعات و جزئیات در متن اسناد مناقصه موجود می‌باشد./ن

داریوش پازوکی- شهردار پاکدشت