۱۸۱۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین- خرید مایع بهداشتی

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۶۹/۹۴) نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید ۵۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید مایع بهداشتی خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند واگذار نماید. لذا از شرکت‌هائی که توانائی […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۶۹/۹۴)

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید ۵۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید مایع بهداشتی خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با

موضوع مناقصه را داشته باشند واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت بعمل می‌آید از تاریخ ۰۸/۱۲/۹۴ لغایت ۱۲/۱۲/۹۴ جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.ir و یا به همراه داشتن درخواست

کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد واگذاری به غیر) به آدرس:

اهواز- کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک ۶۷- واحد ۲

مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تلفن ۳۴۴۶۰۹۵۶-۰۶۱ آماده پاسخگویی به سئوالات شرکت‌ها می‌باشد.

الف نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار: از محل بودجه جاری نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانت‌نامه به مبلغ ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه و همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی

(در صورت برنده شدن بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات)

حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

www.raminpower.ir

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین