۱۹۶۰ مناقصه – شهرداری بندر چابهار – خرید

آگهي مناقصه  نوبت دوم شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مهلت دارند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ جهت دریافت و ارائه پیشنهادات اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات، سایت شهرداری […]

آگهي مناقصه 

نوبت دوم

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت

دوم به مدت ۱۰ روز مهلت دارند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ جهت دریافت و ارائه پیشنهادات اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات،

سایت شهرداری چابهار و یا به امور قرارداد شهرداری مراجعه ضمناً پیشنهادات را به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند. افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت

تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.  

مبلغ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی که از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار داشته

باشد.

– سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می‌گردد.

-پیشنهادات در سه پاکت

الف) فیش سپرده ب)اسناد و مدارک شرکت، رزومه کاری مورد تایید شهرداری‌ها و نمونه قرارداد و شرایط خصوصی ج)برگ پیشنهاد قیمت

کلیه پاکات مهر و موم به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

– سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارائه می‌گردد.  

آدرس ارسال پیشنهادات:

چابهار – بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی ۹۹۷۱۷۱۶۴۷۶

تلفن: ۳۵۳۲۱۲۵۶- ۰۵۴

سایت شهرداری: www.chabaharcity.ir

سایت ملی مناقصات: www.iets.mporg.ir