۱۸۱۴مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان – احداث مدرسه

آگهی دعوت به مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) نوبت دوم اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد پروژه‌های با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط و  رتبه‌بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می‌باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

آگهی دعوت به مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

نوبت دوم

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد پروژه‌های با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط و 

رتبه‌بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می‌باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.irواگذار نماید. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه ۹۴٫۱۲٫۰۶ می‌باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق 

درگاه مذکور انجام خواهد شد. (در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.)

ردیف

نام پروژه

شهرستان

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

منبع تامین اعتبار

۱

احداث مدرسه ۱۵ کلاسه طالقانی  

بندر انزلی

۸

۲۵٫۰۰۵٫۷۳۵٫۱۰۰

۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ملی  

۲

احداث مدرسه ۶ کلاسه و خوابگاه سیداحمد خمینی پلنگ پاره پره سر 

رضوانشهر

۶

۱۰٫۸۹۶٫۴۷۹٫۱۰۰

۵۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

استانی

۳

احداث مدرسه ۶ کلاسه دهخدا لوندویل

آستارا

۶

۷٫۹۸۳٫۱۹۲٫۴۰۰

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ملی

۴

اجرای مقاوم سازی دبیرستان شهید نورانی

لاهیجان

۴

۴٫۶۷۲٫۰۷۲٫۹۵۶

۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ملی

۵

اجرای مقاوم سازی دبستان شهید مدرس بداب

شفت

۴

۲٫۱۰۳٫۶۷۳٫۹۲۹

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ملی

 

 ۱-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل نوسازی مدارس گیلان واریز گردد.   

۲-نوع تضمین شرکت در مناقصه به شرح ذیل تهیه و تسلیم گردد.  

الف: ضمانت‌نامه بانکی

ب: ضمانت نامه‌های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند

ج: وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۳۰۶۴۴۱۱۰۰۶ تمرکز وجوه سپرده بانک ملی

۳-محل تسلیم تضمین شرکت در مناقصه: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیلان

۴- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در مناقصه : ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ تا ساعت ۱۳

۵- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۶ الی ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰

۶- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ تا ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ تا ساعت ۱۳

۷- بازگشایی پاکتهای مناقصه: تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ ساعت ۹ صبح

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ – ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷