۱۸۱۴ مناقصه – شهرداری رودهن – خرید دوربین های ترافیکی

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز ۷۴۵/۳۰۶/۱/ش شماره مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۰ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۸۲۵۱ دیون عمرانی بودجه  سال ۹۴ نسبت به خرید و تجهیز دوربینهای ترافیکی و رانندگی در سطح شهر و بلوارهای اصلی رودهن تا مبلغ ۴ میلیارد ریال اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز ۷۴۵/۳۰۶/۱/ش شماره مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۰ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۸۲۵۱ دیون عمرانی بودجه 

سال ۹۴ نسبت به خرید و تجهیز دوربینهای ترافیکی و رانندگی در سطح شهر و بلوارهای اصلی رودهن تا مبلغ ۴ میلیارد ریال اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۹۴٫۱۲٫۱۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها 

(۷۶۵۰۳۲۷۴- ۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱-موضوع مناقصه: خرید و تجهیز دوربینهای ترافیکی و رانندگی در سطح شهر و بلوارهای اصلی رودهن

۲- مدت اجرای کار ۴ ماه از شروع قرارداد می‌باشد.

۳- مبلغ برآورد اولیه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد 

جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ اقدام نمایند.

۴-تسلیم اسناد از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ تا پایان وقت اداری ۹۴٫۱۲٫۲۱ است.

۵- محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری رودهن می‌باشد.

۶- تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ ساعت ۱۵ در دفتر شهرداری می‌باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

۱۱- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

مهدی کچویی- شهردار رودهن