۱۹۶۱ مناقصه – شركت حمل و نقل ريلي رجا- خطوط تعمیرات

آگهي تجديد مناقصه شماره ۱۴/۹۵ سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا موضوع مناقصه: تعمیرات جاری، ویژه داخلی، برق و روشنایی واگن‌های مسافری محل انجام خدمات: كارگاه‌ها و خطوط تعميراتي كارفرما در ایستگاه تهران و نواحی محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنايي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه […]

آگهي تجديد مناقصه شماره ۱۴/۹۵

سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا

موضوع مناقصه: تعمیرات جاری، ویژه داخلی، برق و روشنایی واگن‌های مسافری

محل انجام خدمات: كارگاه‌ها و خطوط تعميراتي كارفرما در ایستگاه تهران و نواحی

محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنايي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق ۲۰۸ – گروه تامين قطعات و قراردادهاي فني

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۹

مهلت ارائهپيشنهادات: تا ساعت۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۷

ساعت و روز قرائت پيشنهادات : ساعت۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۷

قيمت كارشناسي: سی و یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و ششصد هزار (۳۱٫۷۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰) ريال.

ميزان سپرده شـركت در مناقصه: مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)‌ريال به صورت ضــــمانتنامه‌ بانكي يا يك‌ فقره‌ چك‌ تضميني‌ بانكي‌ در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجا

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ و کد شناسه ۱۷۳۴۰۰۰۵۵ نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجا

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

شركت حمل و نقل ريلي رجا