۱۹۶۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس- اجرای خط انتقال آب

“آگهی شرکت در مناقصه” نوبت دوم – یک مرحله‌ای  کد: ۶/۹۵-۲۰۰-ر ۱-موضوع: تهیه و اجرای خط انتقال آب فاز ۸ و فاز ۵ شهر جدید پردیس بر اساس مصوبه شماره ۴/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵ هیأت مدیره ۲-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای. شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۹۵۱۰۹۸۰۰۰۰۰۲ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها […]

“آگهی شرکت در مناقصه”

نوبت دوم – یک مرحله‌ای 

کد: ۶/۹۵-۲۰۰-ر

۱-موضوع: تهیه و اجرای خط انتقال آب فاز ۸ و فاز ۵ شهر جدید پردیس

بر اساس مصوبه شماره ۴/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵ هیأت مدیره

۲-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۹۵۱۰۹۸۰۰۰۰۰۲ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و

بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم

عضویت قبلی در سایت مذکور، اقدام به ثبت نام و اخذ کد رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر مرکزی: ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل

نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت دوست- پلاک ۱۵ مراجعه و مراحل دیگر که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی

می‌باشد را نیز انجام دهند.

۳-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر ۱۷ آزاد راه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان

فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران،. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰،داخلی ۱۰۸

۴-مبلغ برآورد اولیه: ۱۹٫۸۸۱٫۵۴۹٫۲۰۹(نوزده میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار و دویست و نه)ریال و ضمناً شرایط پرداخت

بصورت ۳۰ % نقد و ۷۰ % به صورت تهاتر می‌باشد.

۵-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: رشته آب پایه ۵٫

۶-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰

۷-دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰ لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ از ساعت ۸ الی ۱۹ قابل دسترسی می‌باشد.

۸-تحویل اسناد مناقصه در سایت: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۰(ضمناً اسناد مناقصه به صورت فیزیکی نیز الزاماً تا ساعت ۱۶:۳۰ همان

روز(۱۳۹۵٫۰۷٫۱۰) به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.)

۹-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۱ روز یکشنبه تاریخ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس