۳۶۷۰ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي – جابجایی خط انتقال آب شرب

  اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهي فراخوان عمومی اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان‌ موردنیاز ذیل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت طبق شرايط، مدارك و برنامه زماني مندرج در سامانه مذكور برگزار نمايد:   موضوع فراخوان مبلغ برآورد به ريال شماره فراخوان سامانه ستاد جابجایی […]

 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

آگهي فراخوان عمومی

اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان‌ موردنیاز ذیل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت طبق شرايط، مدارك و برنامه زماني مندرج در سامانه مذكور برگزار نمايد:

 

موضوع فراخوان

مبلغ برآورد به ريال

شماره فراخوان سامانه ستاد

جابجایی خط انتقال آب شرب و بهداشت پادگان ارتش در قطعه ۳ فریمان مشهد

۱۴٫۸۳۶٫۴۱۱٫۳۵۳

۲۰۰۱۰۰۳۳۷۴۰۰۰۰۳۲

 

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري فراخوان استعلام، از دريافت و تحويل اسناد و ساير مراحل مرتبط با آن، تنها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دريافت و تحويل اسناد از ساير محل‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی