۳۶۷۰ مناقصه – شركت مديريت توليد برق نكا – بهینه‌سازی یک دستگاه لایروب

«آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۲۶/۱۴۰۱»   شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به بهینه‌سازی یک دستگاه لایروب نیروگاه شهید سلیمی نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. علاقه‌مندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۱ با مراجعه […]

«آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۲۶/۱۴۰۱»

 

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به بهینه‌سازی یک دستگاه لایروب نیروگاه شهید سلیمی نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. علاقه‌مندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره ۲۰۰۱۰۹۳۷۹۱۰۰۰۰۳۱ دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۱ ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فقط پاکت الف را به‌صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پيشنهادات واصله رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۱ با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پيشنهادهاي فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 ۱- مدت‌زمان انجام کار: ۶ ماه از تاريخ پیش‌پرداخت. لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای ۹ ماه اعتبار می‌باشد.

۲-حضور پیشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي‌باشد.

۳-سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است كه بايستي به يكي ‌از صورت‌هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم گردد:

۱-۳-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به‌حساب سيبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا

۲-۳-ضمانتنامه بانكي به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۸۷ برابر بافرم پيوست كه می‌بایست داراي ۳ ماه اعتبار باشد.

۴-توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان ۱۰% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

۵-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سایت‌های www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور مراجعه و برای كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴ آقای اسدپور و جهت کسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن ۰۹۱۱۹۵۹۵۵۷۲ آقاي مهندس قلعه سری تماس حاصل فرماييد.

 

اداره روابط‌عمومی