۱۹۶۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون- تامین خدمات خودرویی

آگهی فراخوان مناقصه تأمين خدمات خودرویی شرکت پتروشیمی کارون به شماره :۱۵/۵۳۷ –MN شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مناقصه فوق‌الاشاره خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی به واجدین شرایط واگذار نماید. محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور […]

آگهی فراخوان

مناقصه تأمين خدمات خودرویی شرکت پتروشیمی کارون به شماره :۱۵/۵۳۷MN

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مناقصه فوق‌الاشاره خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: ۲۲۰۱۶؛ نمابر ۲۲۰۴۹ ؛ پيش شماره ۰۶۱۵۲۱

جهت دریافت اسناد از طریق ایمیل فیش واریزی و برگ درخواست خود را به آدرس rshaabaninejad@krnpc.ir  و یا به شماره نمابر ذکر شده ارسال نمایید (ارائه درخواست و ذکر آدرس ایمیل معتبر در برگ درخواست جهت ارسال اسناد مناقصه ضروری می‌باشد)

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۲۳ لغايت۹۵٫۰۷٫۰۷

آخرين زمان تحويل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۷٫۲۵

قیمت فروش اسناد مناقصه: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واریز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت بنام شرکت پتروشیمی کارون

الف: مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی موردارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۷۰ امتياز خواهد بود.

پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

ج: کارفرما بدون هر گونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/537

تأمين خدمات خودرویی

 

نوبت اول

 

روابط عمومی پتروشیمی کارون