۱۹۶۲ مناقصه – شركت توزيع نيروی برق شمال استان كرمان- تکمیل ساختمان اداری

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره ۴۹-۹۵ نوبت دوم شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌اي ذیل را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. شماره مناقصه عنوان فعالیت قیمت پایه (ریال) تاریخ فروش […]

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره ۴۹-۹۵

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌اي ذیل را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

شماره مناقصه

عنوان فعالیت

قیمت پایه (ریال)

تاریخ فروش اسناد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآيندارجاع کار (ريال)

زمان ومحل تحویل پاکتهاي پيشنهادي

بازگشایی پاکات الف و ب

۴۹-۹۵

تکميل ساختمان اداري و موتورخانه توزيع برق شهرستان رفسنجان

۳۲,۴۹۷,۰۹۱,۱۹۲

۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰لغایت

۱۳۹۵٫۰۶٫۲۷

۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰

حد اکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷

در محل دبیرخانه

ساعت ۱۳:۳۰ مورخه ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷

 

 

 

 

 

 

۱- شرکت‌کنندگان بایستی دارای گواهی رتبه‌بندی صلاحیت ابنیه وتاسیسات (حداقل پایه ۵ ) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور باشند

۲-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

۳ – ارائه یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات عضو جامعه رسمی حسابداران بهمراه اسناد مناقصه الزامی می‌باشد.

۴- محل خريد اسناد: كرمان- خيابان خواجو – خيابان توانير – شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان- امور تداركات، ساختمان شماره ۳ ، تلفن ۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳

 ۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد: فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۴۳۸۲۴۰۰۸ بانك صادرات شعبه صنعتي كرمان، كد شعبه ۳۲۸۰

۶-آدرس محل تحويل پيشنهادات:كرمان، خيابان خواجو، خيابان توانير، دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

۷- محل برگزاري: شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان – ساختمان شماره يك، طبقه اول، سالن كنفرانس

۸- پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد درضمن درج شماره مناقصه و ساير مندرجات روي پاكات

الزامي است و حضور پيشنهاد دهندگان(حداکثر يک نفر) در جلسه با ارائه معرفی‌نامه آزاد است.

۹- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۱۰- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه و الزامات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

۱۱-قیمت برآوردی مناقصه بر اساس فهرست بهاء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور می‌باشد

 ۱۲-  مناقصه به صورت دومرحله‌ای مي‌باشد.

                                         سايت اينترنتي اين شركت به آدرس: www.nked.co.ir  مي‌باشد

                                         شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي‌باشد

                                         پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي‌باشد