۱۹۶۲ مناقصه – دانشگاه علوم ‌پزشكی تهران- خدمات

«آگهي  مناقصه عمومي»  دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي برای موضوعات فنی به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ريال و برای بقیه موضوعات۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به […]

«آگهي  مناقصه عمومي» 

دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي برای موضوعات فنی به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ريال و برای بقیه موضوعات۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كدشناسه ۱۲۲۳ بانك ملت نزد شعبه هجرت در وجه مديريت نظارت و توسعه دانشگاه، جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.

موضوع

نام واحد

مبلغ سپرده شركت درمناقصه/مزایده‌

(ريال)

مهلت توزيع اسناد

جلسه توجیهی

زمان اخذ پيشنهادات

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله اول

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله دوم

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

واگذاری بخش لنژری

بیمارستان سینا

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

از روزچهارشنبه۱۳۹۵٫۰۶٫۲۴ لغايت

 چهارشنبه۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ساعت :۱۵۱۵

روز دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۵

لازم به ذکر است حضور در جلسه الزامی میباشد.

یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ ساعت ۱۵:۱۵

‌دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۲

‌یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۸

واگذاری خدمات جابجای بیمار

مجتمع بیمارستانی امام(ره)

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

عملیات تخریب، طراحی و نوسازی مرکز سلامت جامع روستایی قلعه نو

(زمان اجرا ۶ ماه)

مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی سرمایش و گرمایش پژوهشکده دندانپزشکی

(زمان اجرا ۱۲ ماه)

مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

طبخ و توزیع غذا

معاونت دانشجویی

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات و نظافت

واحدهای تابعه

۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫       آدرس محل دريافت اسناد مناقصه: تهران- بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران- طبقه دوم اتاق ۲۰۵ اداره امور قراردادها

۲٫        هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۳٫       شرایط کلی برای موارد عملیاتی و فنی:

شرکت ثبت شده در داخل کشور –  دارای ظرفیت و توان مجاز کاری و مدیریتی سابقه کاری مشابه دفاتر مالی و قانونی حسابرسی شده دارا بودن رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات به طور همزمان

۴٫        اسناد مناقصه در سایت مدیریت نظارت و اداره امور عمومی به آدرس  http://vcmdrp.tums.ac.ir قابل مشاهده میباشد.  

تذكر: سپرده قابل‌قبول براي شركت در مناقصه/مزایده واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران