۱۹۶۳ مزایده – شهرداری آبیک- استخر

((* آگهی مزایده عمومی( نوبت دوم)*)) شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۰۳شورای اسلامی شهر مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکـــوزی شهرداری واقع در خیابان شهداء (بنیاد) – جنب کمربندی شهر را از طریق مزایده عمومی و به مدت یکسال به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط […]

((* آگهی مزایده عمومی( نوبت دوم)*))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۰۳شورای اسلامی شهر مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکـــوزی شهرداری واقع در خیابان شهداء (بنیاد) جنب کمربندی شهر را از طریق مزایده عمومی و به مدت یکسال به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت می‌گردد حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده در ساعات اداری به ساختمان شهرداری واقع در خیابان طالقانی- طبقه اول واحد مالی مراجعه نمایند. 

ضمنا ًشهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد، و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.۲۳/۶ 

علیرضا ربانی- شهردار آبیک