تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده ( سال ۱۴۰۱)

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مربوط به سال 1401 به شرح زیر است: