تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده ( سال ۱۴۰۲)

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مربوط به سال 1402 به شرح زیر است: