تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده ( سال ۱۴۰۳)

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده مربوط به سال 1403 به شرح زیر است: