واگذاری‌های دولت به ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید

از ابتدای امسال تاکنون واگذاری‌های دولت به ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید بالغ بر ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون فروخته شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده از سازمان خصوصی‌سازی، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار […]

از ابتدای امسال تاکنون

واگذاری‌های دولت به ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید

بالغ بر ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون فروخته شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده از سازمان خصوصی‌سازی، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میزان، یک هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، ۵۱۱ میلیارد ریال در فرابورس ایران و ۳ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از ۵ هزار و ۷۶۰میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، ۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۸۸۹ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۷۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

 

افزون بر این، از این میزان واگذاری، ۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.