۱۹۶۵ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر- خرید بولدوزر

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم  شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۰۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۹شوراي اسلامي شهر درنظردارد یک دستگاه بولدوزر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید: ۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۷ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۲ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا […]

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم

 شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۰۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۹شوراي اسلامي شهر درنظردارد یک دستگاه بولدوزر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید:

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۷ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۲ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت‌ها در مورخ۹۵٫۰۷٫۱۴ به واحد حراست شهرداری تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۸ مي باشد.

۲- مبلغ برآورداولیه ۶٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد كه پيشنهاد دهنده بايد ۵ % قيمت پايه معادل ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال را بعنوان سپرده شركت درمناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر  بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴- پیشنهاد دهنده باید دارای نمایندگی رسمی فروش باشد.

۵-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۶- متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴- ۵۲۳۵۰۰۲۳ -۰۶۱ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند . 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر