ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مدرک تحصیلی از سوی وزیر ‌آموزش و پرورش

ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مدرک تحصیلی از سوی وزیر ‌آموزش و پرورش با امضای وزیر‌ آموزش و پرورش شیوه نامه آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدرک تحصیلی دانش‌آموزان به ادارات کل‌آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش ایرنا، در اجرای بند ۱۱ مصوبه نهصدوهفتمین جلسه شورای عالی‌ آموزش و پرورش مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴، شیوه‌نامه اجرایی […]

ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مدرک تحصیلی از سوی وزیر ‌آموزش و پرورش

با امضای وزیر‌ آموزش و پرورش شیوه نامه آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدرک تحصیلی دانش‌آموزان به ادارات کل‌آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، در اجرای بند ۱۱ مصوبه نهصدوهفتمین جلسه شورای عالی‌ آموزش و پرورش مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان جهت اجرا به تمامی مناطق و نواحی‌ آموزش و پرورش و واحدهای‌آموزشی دوره‌های اول و دوم ابتدایی و دوره‌های اول و دوم متوسطه تابع ادارات کل ‌آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

دربند یک این شیوه نامه آمده است: ورود اطلاعات و ثبت سوابق تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین مدیریت فرایند صدور مدارک تحصیلی و اسناد ‌آموزشی، در مدت تحصیل دانش‌آموز، در سامانه‌های مربوط به ویژه سامانه جامع موضوع بند ۱ آیین‌نامه فوق، با دقت و نظارت کامل و مسؤولیت مدیر و توسط معاون اجرایی واحد‌آموزشی صورت پذیرد.

اساس بند۲ این شیوه‌نامه؛ شروط پذیرش گواهینامه مهارتی؛ دارا بودن مجوز رسمی از ‌آموزش و پرورش، دارا بودن تأییدیه رسمی از ادارات مناطق و شهرستان‌ها یا تأییدیه اصالت گواهینامه مهارتی، با استعلام کتبی و محرمانه توسط نماینده‌ آموزش و پرورش یا به روش الکترونیکی از مرجع صادر کننده عنوان شده است.

مطابق بند ۶ این آیین‌نامه؛ در مدارس دولتی و غیردولتی، مسؤولیت صدور مدارک تحصیلی به عهده مدیر مدرسه است و در مدارس وابسته و غیردولتی نیز مسؤولیت مدیر نافی مسؤولیت و پاسخگویی مؤسس یا نماینده حقوقی آن مؤسسه نخواهد بود.

 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت ‌آموزش و پرورش، براساس این شیوه‌نامه؛ به منظور آشنایی با سامانه‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با مسؤولیت مدیران و معاونان مدرسه، قبل از انتصاب و در حین انجام مسؤولیت، ضروری است اداره ‌آموزش و پرورش دوره‌های ‌آموزشی و توجیهی برای آنان برگزار کند، شرکت در این دوره‌ها، الزامی می‌باشد و نظارت بر حسن‌اجرای این شیوه‌نامه برعهده مدیرکل ‌آموزش و پرورش استان است.