۱۹۶۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- خرید ترانس

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت دوم مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان موضوع: شماره مناقصه موضوع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه (ریال) ۴۰/۹۵ خرید ۲۴ دستگاه ترانس اندازه گیری ولتاژ (PT) و ۳۰ دستگاه ترانس اندازه گیری   جریان (CT) پیوست اسناد مناقصه  ۴۱/۹۵ خرید یراق آلات مورد نیاز شبکه پیوست اسناد مناقصه  ۴۲/۹۵ خرید ۴۰۰ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

 • مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
 • موضوع:

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۴۰/۹۵

خرید ۲۴ دستگاه ترانس اندازه گیری ولتاژ (PT) و ۳۰ دستگاه ترانس اندازه گیری   جریان (CT)

پیوست اسناد مناقصه 

۴۱/۹۵

خرید یراق آلات مورد نیاز شبکه

پیوست اسناد مناقصه 

۴۲/۹۵

خرید ۴۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰×۳۰

۱٫۷۹۳٫۹۸۸٫۰۰۰

 
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ۹۵٫۰۶٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۶٫۳۱
 • محل دریافت اسناد مناقصه:
 • الف : اهواز امانیه- خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۱ امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات ۳۳۳۳۴۰۳۹-۰۶۱
 • توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.
 • تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۷٫۱۰
 • محل تحویل پاکت‌های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان  طبقه اول- اتاق ۱۱۱
 • تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه : روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۱ ساعت ۱۴
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
 • پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت‌نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهادهای که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان