۳۷۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین نیروهای مورد نیاز خدمات آتش‌نشانی

آگهی مناقصه‌عمومی‌ انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تأمین نیروهای مورد نیاز خدمات آتش‌نشانی کارخانه به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجدشرایط برای تأمین نیروهای مورد نیاز خدمات آتش‌نشانی کارخانه به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از […]

آگهی مناقصه‌عمومی‌ انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تأمین نیروهای مورد نیاز خدمات آتش‌نشانی کارخانه به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجدشرایط برای تأمین نیروهای مورد نیاز خدمات آتش‌نشانی کارخانه به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت ۱۰ (ده) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن: ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن: ۸۸۷۷۴۷۲۶-۰۲۱