۳۷۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – تأمین انواع فیتینگ و اتصالات موردنیاز

تجدید مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین انواع فیتینگ و اتصالات موردنیاز مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم […]

تجدید مناقصه‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین انواع فیتینگ و اتصالات موردنیاز مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید.

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۵

۲-آخرین‌مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند ۵

۳-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱٫۷۴۳٫۰۹۴٫۴۰۰ یال (یک میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار و چهارصد ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

۴-زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از ارزیابی فنی پیشنهادها می‌باشد.

۵-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

 

 روابط‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا