۳۷۰۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – اجرای پیاده‌روسازی معابر عمومی

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۷-۱۰ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای پیاده‌روسازی معابر عمومی جنوب فاز ۴ شهر جدید پرند در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب مشخصات ذیل […]

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۷-۱۰

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای پیاده‌روسازی معابر عمومی جنوب فاز ۴ شهر جدید پرند در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدشرایط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنیه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند را با شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۷۱٫۵۱۵٫۳۷۱٫۴۷۲ ریال (بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴۰۱)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۳٫۵۷۵٫۷۶۸٫۵۷۴ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز یکشنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ تا روز شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف ( تضمین ) به‌صورت لاک و مهرشده ، تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. ( در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف ( تضمین ) ، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد )

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای مهندس معادی خواه با شماره موبایل ۰۹۳۵۸۲۳۴۲۸۳ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

شرکت عمران شهر جدید پرند