۳۷۰۷ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی

مزایده  اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی  مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر و تفویض اختیار به شهردار محترم، مغازه جنب شهرداری مرکزی را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط و برای مدت یک سال به‌صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ […]

مزایده

 اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی

 مرحله اول (نوبت اول)

شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر و تفویض اختیار به شهردار محترم، مغازه جنب شهرداری مرکزی را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط و برای مدت یک سال به‌صورت اجاره واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد) مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان‌ذکر است مهلت اخذ و ثبت پیشنهادات به مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

*آخرین‌مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ ثبت در سامانه ستاد، ضمناً پاکت (الف) که حاوی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده می‌باشد می‌بایست به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی تحویل داده شود.

 

*تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ در محل شهرداری شهرضا می‌باشد.

*به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاددهندگان باید حداقل ۵% مبلغ پایه مزایده را ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به‌حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف لاک و مهرشده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهردار شهرضا