۳۷۰۷ مناقصه – شهرداری شهرضا – خرید یک دستگاه بک فیلتر

مناقصه خرید یک دستگاه بک فیلتر خشک ۱۲۰ تنی و یک دستگاه درایر جهت کارخانه آسفالت شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه ۱۱۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر نسبت به خرید یک دستگاه بک فیلتر خشک ۱۲۰ تنی و یک دستگاه درایر جهت کارخانه آسفالت، از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید.   […]

مناقصه

خرید یک دستگاه بک فیلتر خشک ۱۲۰ تنی و یک دستگاه درایر جهت کارخانه آسفالت

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه ۱۱۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر نسبت به خرید یک دستگاه بک فیلتر خشک ۱۲۰ تنی و یک دستگاه درایر جهت کارخانه آسفالت، از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

 

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد) مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان‌ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

*آخرین‌مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ ثبت در سامانه ستاد، ضمناً پاکت (الف) که حاوی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه می‌باشد می‌بایست به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی تحویل داده شود.

 

*تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ در محل شهرداری شهرضا می‌باشد.

باشد.

*به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاددهندگان باید حداقل ۵% مبلغ پایه مناقصه را ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به‌حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف لاک و مهرشده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

شهرداری شهرضا